Bojan Crnković

Bojan Crnković, doktor znanosti i profesor matematike i informatike

Nositelj kolegija: Elemenatrna matematika 1, Primjena računala u matematici, Seminar 2, Računarski praktikum 1, Računarski praktikum 2, Numerička matematika (Odjel za informatiku), Numerička i stohastička matematika (Tehnički fakultet), Matematička analiza 3, Primijnjena matematika (Građevinski fakultet, Sveučilište u Mostaru), Uvod u znanstveno računanje ( Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru), Numerička matematika (Fakultet prirodoslovnih, matematičkih i obrazovinih znanosti, Sveučilište u Mostaru)